9. บัญชีรายการชื่อรอง
ลำดับที่ ชื่อรายการเครื่องจักร ชื่อรอง รายละเอียด
1 HEAT EXCHANGER FOR BLOWER AIR HEATER EXCHANGER FOR BLOWER AIR แก้ไขชื่อให้ตรงกับสินค้าที่นำเข้าตามอินวอยซ์