8. ขอแก้ไขบัญชีรายการเครื่องจักรอื่นๆ 
ลำดับที่ ชื่อรายการเครื่องจักร รายละเอียด แก้ไขหน่วย หมายเหตุที่ขอแก้ไขหน่วย
1 MICROSCOPES กล้องจุลทรรศน์ SET แก้ไขหน่วยให้ตรงตามใบขนสินค้าที่นำเข้าเพื่อขอสั่งปล่อยคืนอากร