7. ขอลดจำนวนเครื่องจักร
ลำดับที่ ชื่อรายการเครื่องจักร รายละเอียดการใช้งาน จำนวนที่ลด หน่วย หมายเหตุที่ขอลดจำนวน
1 SURFACE PRE-TREATMENT UNIT เครื่องช่วยรักษาผิวของผ้า 1 PIECE OR UNIT แก้ไขโครงการโดยปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตให้ลดลง