4. บัญชีรายการเครื่องจักรที่นำเข้าแบบ Partial Shipment ต้องขอรายการเป็น BOM
ลำดับที่ รายการเครื่องจักร รายละเอียดการใช้งาน จำนวน หน่วย ลำดับที่ ชื่อรายการ BOM รายละเอียดการใช้งาน  จำนวน หน่วย
8 SERVER เครื่องแม่ข่ายใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต 1 PIECE OR UNIT 1 CPU ใช้ประมวลผลสำหรับเครื่องแม่ข่าย 1 PIECE OR UNIT
2 MAIN BOARD แผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์สำหรับควบคุมการทำงาน 1 PIECE OR UNIT
3 RAM เก็บข้อมูลเพื่อใช้ประมวลผล 4 PIECE OR UNIT
4 HARD DISK DRIVE   เก็บบันทึกข้อมูลของเครื่องแม่ข่าย 2 PIECE OR UNIT
5 HDMI CABLE   สายเคเบิ้ลเชื่อมต่อเพื่อแสดงภาพและเสียง 1 PIECE OR UNIT