2. ขั้นตอนการผลิตของโครงการตามผลิตภัณฑ์ที่ได้รับส่งเสริม ผลิตภัณฑ์และกำลังผลิต
NON-WOVEN FABRIC ปีละประมาณ 25,000 ตัน (เวลาทำงาน 16 ชั่วโมง/วัน : 265 วัน/ปี) 
ผลิตภัณฑ์ ลำดับที่ ประเภทขั้นตอนการผลิต ชื่อขั้นตอนการผลิต รายละเอียดขั้นตอนการผลิต
NON-WOVEN FABRIC 1 ผลิตผลิตภัณฑ์ นำ PP RESIN มาผสม  นำ PP RESIN มาผสม MASTER BATCH
2 ผลิตผลิตภัณฑ์ ฉีดเป็นเส้นใย ป้อนเข้าเครื่องฉีดแล้วฉีดเป็นเส้นใย
3 ผลิตผลิตภัณฑ์ โรยเส้นใยบนสายพานผ่านลูกกลิ้ง โรยเส้นใยบนสายพานผ่านลูกกลิ้ง
4 ผลิตผลิตภัณฑ์ รีดให้เป็นแผ่นนำไปเคลือบผิว รีดให้เป็นแผ่นนำไปเคลือบผิว
5 ผลิตผลิตภัณฑ์ ตัดตามขนาด  นำมาตัดตามขนาด 
6 ตรวจสอบ ตรวจสอบ บรรจุ จำหน่าย ตรวจสอบ บรรจุ จำหน่าย
หมายเหตุ : ขั้นตอนการผลิตอ้างอิงตามเอกสารวาระที่ BOI  แนบไปพร้อมกับหนังสือแจ้งมติให้กับบริษัท